+34 610 93 21 15

info@serveix.me

gallery/24h
Inicio
Política de MEDI AMBIENT

A SERVEIX estem compromesos amb la protecció de el Medi Ambient i la Qualitat de el servei que prestem als nostres clients. Per a això, mantenim i millorem contínuament el nostre sistema de gestió de Qualitat i Medi Ambient, basat en el compliment de les normes UNE-EN ISO 9001: 2015 I UNE-EN-ISO 14001: 2015.

En línia amb aquest compromís, la Direcció de l'empresa assignarà els mitjans i recursos necessaris per a:

 

 • Protegir i respectar el medi ambient, i adoptar mesures necessàries per prevenir la contaminació i reduir l'impacte ambiental de la nostra activitat.
 • Implantar una cultura de millora contínua en matèria de Medi Ambient en el desenvolupament de les nostres activitats i serveis.
 • Establir anualment objectius de millora de Medi Ambient, sota el marc de referència que estableix aquesta Política.

 

Guia de Bones pràctiques mediambientals

 

SERVEIX en el seu compromís amb la reducció de residus i evitar o controlar la contaminació ambiental, ha realitzat aquesta guia de bones pràctiques per a clients, treballadors propis, proveïdors i subcontractistes que inclou obligacions i indicacions de com exercir actuacions respectuoses amb el medi ambient en la prestació de serveis a la nostra empresa, així com, en les seves activitats diàries.

 

En general tots hauran de conèixer i complir la legislació vigent europea, nacional, autonòmica i local que s'apliqui a les seves activitats, productes i serveis en matèria ambiental.

 

CONSUMS:

 

 • Aprofitar a l'màxim la llum natural i evitar deixar encesos els llums quan no siguin necessàries.
 • Apagar els aparells elèctrics i electrònics quan no estiguin sent utilitzats fins i tot desconnectar de la xarxa per evitar cosumos en standby.
 • Triar equips d'alta eficiència energètica, de baix consum i que no generin residus.
 • El vàter no és una paperera, no ha d'usar-se com a tal, d'aquesta manera es col·labora a no embrutar les aigües residuals i a disminuir el consum d'aigua.
 • Evitar l'ús de qualsevol tipus de tovalloleta, i en tot cas dipositar-la al contenidor pertinent.
 • Evitar les fuites d'aigua i tancar bé l'aixeta quan no el feu servir.
 • Imprimir només quan sigui necessari i, en la mesura del possible, utilitzar paper reciclat i reutilitzar paper.
 • Planificar una logística eficaç, en la qual es redueixi el transport a l'màxim, de manera que es redueixi el consum de combustibles i les emissions a l'atmosfera corresponents.
 • Mantenir en bon estat els vehicles per evitar excessos de consum de combustible.

 

RESIDUS:

 

 • Minimitzar els embalatges o envasos a l'màxim.
 • Substituir materials i substàncies perilloses per altres de menor perillositat; així s'evita la generació de residus perillosos pel mateix producte, el seu embalatge i els seus vessaments.
 • Gestionar correctament els residus perillosos i no perillosos producte de la seva activitat, amb els agents autoritzats per a això i complint amb la normativa vigent. Dins d'aquesta gestió adequada s'inclou:
 1. Evitar la proximitat entre residus les característiques dels quals puguin suposar un augment de la perillositat.
 2. Identificar els recipients o envasos que continguin residus de forma clara i llegible.
 3. Separar i dipositar en els contenidors específics els residus perillosos per a poder procedir a la seva gestió adequada com a tals.
 4. Mai barrejar residus perillosos entre si, ni aquests amb residus no perillosos.
 5. Envasos que contenien substàncies perilloses i absorbents contaminats amb elles són també residus perillosos, per això s'han de gestionar de la mateixa manera que els residus d'aquestes substàncies perillosa.
 6. Segregar els residus no perillosos en els contenidors corresponents:

                                                 Contenidor Groc: Envasos metàl·lics, de plàstic i brics
                                                 Contenidor Blau: Envasos de paper i cartró
                                                 Contenidor Verd: Vidre
                                                 Contenidor Marró: Restes de matèria orgànica
                                                 Contenidor Gris: Tots aquells residus que no es reciclen, però tampoc poden usar-se per fer compost

 

 

EMISIONS ATMOSFÈRIQUES I SOROLL:

 

 • Assegurar-se que les tapes dels envasos es troben correctament tancades, així, s'evitaran vessaments, evaporacions i fuites de gasos.
 • Realitzar les inspeccions i controls d'emissions exigits per la legislació vigent de vehicles i maquinària.
 • Utilitzar, sempre que sigui possible, màquines i equips de baixa emissió acústica.
 • Restringir les operacions més sorolloses sempre dins l'horari permès per les ordenances municipals de la localitat corresponent.

 

ABOCAMENTS:

 

 • No abocar a la xarxa de sanejament substàncies prohibides en la legislació vigent.
 • Disposar de cubetes de contenció o safates de recollida i / o materials absorbents que permetin recollir immediatament qualsevol fuga / abocament accidental dels recipients on s'emmagatzemen substàncies perilloses.
 • Emmagatzemar els productes químics perillosos i / o els residus perillosos líquids sobre el sòl impermeable i lluny d'embornals o bé amb aquests protegits.
 • Assegurar-se que en els processos de càrrega i descàrrega de combustibles les unions de mànegues estan en correctes condicions d'ús i no es produeixen vessaments.