+34 610 93 21 15

info@serveix.me

gallery/24h
Inicio
Avís legal
 •  Titularitat

En compliment del que preveu la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que el titular d'aquest lloc web es SERGI QUERAL TOLÓS, amb domicili a Tortosa (TARRAGONA), a l'avinguda de Remolins, 21, amb DNI nº 47625594-T, ( en endavant amb la denominació comercial "SERVEIX" ). i que actua com a empresa reparadora i de multiserveis la qual té subscrita una  assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera necessària legalment exigida.

Si desitja posar-se en contacte amb SERVEIX, si us plau faci-ho aquí o al telèfon 610 932 115 o al correu info@serveix.me.

 

 • Acceptació de l'avís legal

L'accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma i a trabés de qualsevol plataforma implica l'acceptació explicita de la totalitat del que disposa el present Avís Legal. Així mateix SERVEIX es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el present Avís legal. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari, la lectura de l'Avís Legal vigent en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest web, de manera que si l'usuari no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí disposades, haurà d'abstenir-se respecte a l'ús del present lloc web i el seu contingut.

 

 • El lloc web

 A través d'aquest lloc web l'empresa SERVEIX facilita als Usuaris l'accés a diversos continguts, serveis, informació i dades (en endavant els Continguts). Aquest lloc web fa servir cookies per a interactuar amb el visitant, algunes d'aquestes interaccions poden ser automatitzades i d'altres manuals, aquest Continguts poden estar posats a disposició per SERVEIX o per tercers amb el consentiment exprés de l'empresa. SERVEIX es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, la informació sobre productes i els serveis en ell continguts.

 

 • Condicions d'accés

L'accés a la pàgina web és lliure i gratuït. No obstant això la utilització de certs serveis pot requerir el previ registre i, si escau, autenticació per mitjà de la introducció del nom d'usuari i la contrasenya.

Quan per a l'accés a determinats continguts o per a la utilització d'algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. SERVEIX donarà a aquestes dades el tractament, automatitzat o no, que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, que es pot consultar en les condicions i termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

 

 •  Condicions d'utilització

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit d'aquest lloc web així com dels continguts i informacions sobre productes i serveis posats a la seva disposició, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment i del present Avís Legal. El comportament es regirà per la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

 

 •  Ús personal

SERVEIX  autoritza als Usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en aquest lloc web exclusivament per a l'ús personal; sempre que en tot cas s'indiqui l'origen i/o l'autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol de copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva reproducció, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, o descompilació.

Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

 

 • Propietat Intel·lectual i Industrial

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc web, estan protegits com a drets de conformitat amb la legislació en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

A aquest efecte, SERVEIX és titular dels elements que integren el disseny gràfic d'aquest web, menús i botons de navegació, el codi HTML i codi font, els textos, imatges, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements.

El contingut disposat aquest web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l'autorització prèvia i per escrit, de SERVEIX.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de SERVEIX, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els esmentats continguts.

L'Usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, i tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de SERVEIX i/o de tercers , els qui tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. En cap cas l'accés a aquest web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de SERVEIX, llevat que s'estableixi expressament el contrari.

En el cas que qualsevol Usuari consideri que algun dels continguts en aquest lloc web propietat de SERVEIX vulnera els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, haurà de remetre una comunicació a info@serveix.me amb la informació sobre el reclamant, la seva condició respecte a titular dels drets i un relat detallat dels drets suposadament infringits per SERVEIX així com la localització exacta dins d'aquest web.

 

 • Responsabilitats

SERVEIX no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en aquest lloc web, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

SERVEIX vetlla per la veracitat i exactitud de la informació i els documents continguts, però no garanteix la seva exhaustivitat o actualitat, quedant a tal respecte alliberada de responsabilitat.

SERVEIX no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

 1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena aL control de SERVEIX.
 2. Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altre.
 3. Abús indegut o inadequat del lloc web de SERVEIX.
 4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest. Els administradors de SERVEIX es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en aquest web.

 

 • Reserva d'accions

L'Usuari es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas SERVEIX l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets i interessos.

No obstant l'anterior, SERVEIX es reserva el dret a denegar o retirar l'accés i/o els serveis oferts, sense necessitat de preavís a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el present Avís Legal i/o les condicions específiques que, si s'escau, siguin aplicables, així com la legislació vigent.

 

 • Llei aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola. En la mesura que així ho permeti la llei, les parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Catalunya.